Voorwaarden van de Biker 112 website


 • Welkom op de website van Biker 112

  1. Wij zijn Biker112, een product van BOSSS BVBA gevestigd aande Doelweg 62990, België.
  2. Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 0645.700.294
   BTW-nummer: BE 27 7390 1249 1173
   E-mail adres: support@Biker112.com.
  3. Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van onze website, bereikbaar via www.biker112.com
 • Wij respecteren uw privacy

  Deze websitekan gebruik gaan maken van cookies, zoals vermeld in ons cookie-beleid. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform ons beleid voor gegevensbescherming.

 • Intellectueel eigendom& content

  1. Als u deze voorwaarden nakomt, bieden wij u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt en herroepelijk gebruiksrecht voor de website ten behoeve van niet-commerciële doeleinden, zoals beschreven in dit document.
  2. Deze website en alle content die wij u ter beschikking stellen, inclusief software, afbeeldingen, grafische elementen, logo’s, documenten, teksten, slogans, user content en andere informatie (“Content”), evenals alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, database-rechten en handelsmerk-rechten) en overige rechten, zijn ons exclusief eigendom, of zijn eigendom van de respectievelijke houders.
  3. U mag geen enkel deel van de website of van de Content op welke manier dan ook kopiëren, weergeven, heruitgeven, vertalen, aanbieden, overdragen of distribueren, tenzij expliciet toegestaan indeze voorwaarden of anderszins expliciet schriftelijk door ons en de respectievelijke houders toegestaan.
  4. Biker112 kan links naar apps/content/diensten van derden plaatsen voor informatiedoeleinden.
  5. U gaat ermee akkoord om geen user content met enig commercieel of professioneel doel te posten, of user content die onwettig, schadelijk, beledigend, kwetsend, lasterlijk, inbreukmakend, intimiderend zijn of een inbreuk doen op de persoonlijke levenssfeer of anderszins ongepast zijn. Wij behouden ons het recht voor tot weigering en/of verwijdering van enige user content die naar onze mening, zulks ter beoordeling van alleen ons, deze voorwaarden schendt.
 • Aansprakelijkheid

  1. We doen, noch expliciet, noch impliciet, enige toezegging betreffende: de beschikbaarheid van de website op enige specifieke plaats en enig specifiek tijdstip, of de compatibiliteit ervan met uw hardware, of een ongestoord gebruik, de continuïteit, de afwezigheid van virussen, bugs of andere gebreken en enige rechtsmiddelen; de content van de website, inclusief de user content en de links naar apps/content/diensten van derden.
  2. Voor zover toegestaan door de toepasbare wet, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de website en van onze producten en diensten, tenzij er sprake is van een opzettelijke fout.
  3. In elk geval is onze aansprakelijkheid uitgesloten voor indirecte schade zoals derving van inkomen, verlies van productiviteit en verlies van data, of voor morele schade, waaronder (maar niet beperkt tot) reputatieschade.
  4. De beperking van de aansprakelijkheid in de bovenstaande alinea's geldt voor zover toegestaan door de toepasbare wet, ongeacht de toepasbare aansprakelijkheidsregeling, en zelfs bij grove schuld.
  5. Indien Biker112 ondanks bovenstaande bepalingen aansprakelijk wordt gehouden, is onze aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot 100 EUR.
 • Slotbepalingen

  1. Op deze voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbanken van de plaats van onze maatschappelijke zetel zijn bevoegd tot het beslechten van geschillen betreffende deze voorwaarden, waarbij het toepasbare dwingend recht waarin voorzien is dat de rechtbanken van uw woonplaats bevoegd zijn, onverlet blijft.
  2. Indien u deze voorwaarden niet accepteert, dient u elk gebruik ervan of het bezoeken van de website te stoppen.