Privacy Policy Biker 112


Het belang van deze privacyverklaring?

Biker112hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens bij het gebruik van onze app en ofonzewebsite. Wij zullen uw persoonsgegevens dan ook uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “GDPR”) en andere relevante toepasselijke wettelijke voorschriften.

Met deze Privacyverklaring wil Biker112u, als betrokkene in de zin van de GDPR, en als gebruiker van onze app en onze website www.Biker112.com wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en op uw rechten als Gebruiker.

Door gebruik te maken van onze website wordt u geacht kennis te hebben van onze privacyverklaring en deze te aanvaarden. Waar nodig zullen wij u als Gebruiker expliciete, vrije, ondubbelzinnige en specifieke toestemming vragen voor het uitvoeren van bepaalde verwerkingshandelingen bij het gebruik van onze website.

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze Privacyverklaring. Het is dan ook aan jou om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden en het voorwerp dienen uit te maken van een nieuwe toestemming, indien vereist.


Wie verwerkt de Persoonsgegevens?

Verwerkingsverantwoordelijke(n):
Biker112 is verantwoordelijk voor het gebruik van de website. De website en de app is eigendom van:

BOSSS bvba
Doelweg 6
2990 Loenhout

Ondernemingsnummer:0645.700.294
BTW-nummer: BE 27 7390 1249 1173
E-mail adres: support@Biker112.com
Biker112is verwerkingsverantwoordelijke (‘controller’) en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Zulks telkens in hetkader van het gebruik van de website en haar functionaliteiten.


Welke persoonsgevens worden verwerkt?

Biker112 verbindt zich ertoe bij de verwerking van persoonsgegevens de algemene wettelijke beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven. Zo zal Biker112 in het bijzonder in toepassing van het principe van minimale gegevensverwerking enkel deze gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden, zoals bepaald in deze privacyverklaring.

Een lijst van categorieën van persoonsgegevens die mogelijks worden verwerkt door uw gebruik kan je hier terugvinden:

 1. Bij het contact opnemen metons via het contactformulier: identificatiegegevens en persoonsgegevens dewelke u verstrekt in uw bericht;
 2. Bij het configureren van de Biker112 app: Profielnaamen foto, emailadres, telefoonnummer, bloedgroep, type bike(s) incl. foto van de app gebruiker en de namen,daarnaastde relatie met, emailadressen, namenen telefoonnummer,van emergency contacten;
 3. Bij het berekenen van de route, de snelheid, afstand, locatieetc.: identificatiegegevens;( naamen telefoonnummer);
 4. Bij het verzenden van uw val:locatie, identificatiegegevens, uw persoonsgegevensnaar de persoonsgegevens van uw emergency contacts die u verstrekt heeft bij het aanmaken van uw Biker112 account/ profiel;
 5. Bij het monitoren van uw gebruik van de website: zie daartoe onze cookie policy;beschikbaar op: www.Biker112.com (cookies)

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Biker112 verwerkt je persoonsgegevens om u als gebruiker van de app en de website te voorzien van een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring. Biker112 verwerkt je persoonsgegevens om de functionaliteiten van de website correct en op intuïtieve wijze aan te bieden en waar nodig gepast te reageren op uw verzoeken.

De verwerking van gegevens dewelke u verstrekt via het gebruik van de website gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 1. De gebruiker toe te laten contact op te nemen met Biker112, of Biker112toe te laten contact op te nemen met de gebruiker;
 2. Deemergency contacts te informeren wanneer u gevallen bent, waar en wat uw status is;
 3. Het aanbieden en verbeteren van onze app en website;
 4. Het aanbieden van persoonsgerichte en specifieke producten en diensten aan de hand van geleverde informatie en gegevens;
 5. Het connecteren, diagnosticeren en desgevallend individualiseren van uw gebruik van de app en website;
 6. Het doen van statistische enintelligentieanalyses;

Bij het gebruik van de applicatie en de geconnecteerde functionaliteiten van je toestel worden er bovendien gegevens ingezameld voor statische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van de app en website te optimaliseren.De Gebruiker verschaft vaak zelf de persoonsgegevens aan Biker112en kan op die manier een zekere controle uitoefenen op de juistheid ervan. Indien bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zouden zijn, kan Biker112beslissen in afwachting van de aanvulling of correctie bepaalde functionaliteiten te schorsen.


Biker112 verwerkt uw persoonsgegevens enkel:

 1. Conform de doeleinden zoals in dit documentbepaald of op een wijze dewelke niet onverenigbaar is met dit oorspronkelijk doel;
 2. Op een behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze waarbij de verwerking, al naargelang het geval, wordt gesteund op volgende grondslagen: toestemming, gerechtvaardigd belang, uitvoering overeenkomst of een wettelijke verplichting;
 3. Op een wijze dewelke proportioneel is met hetvooropgestelde doel;
 4. Op een juiste wijze;
 5. Tijdens de duurtijd dewelke noodzakelijk is voor het betrokken doel en dewelke u op verzoek zal worden toegelicht;
 6. Op een wijze dewelke voldoende waarborgen omvat tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatige verwerking en / of onopzettelijk verlies of beschadiging;

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan ondernemingen die persoonsgegevens in onze naam en voor ons verwerken (bekend als ‘verwerkers'), aan wetenschappelijke instellingen voor onderzoek en ontwikkeling, aan derden indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, aan onze commerciële partners en aan politie of justitie op hun verzoek, indien zij het recht hebben om de persoonsgegevens op te vragen.


Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u contact met ons heeft (bijv. zolang u de producten en de diensten gebruikt of zolang u op onze nieuwsbrief geabonneerd bent) en gedurende maximaal 5jaar na het beëindigen van deze relatie.


Wat zijn uw rechten?

Garantie van naleving van beginselen eigen aan de verwerking van persoonsgegevens.
U kunt contact met ons opnemen om de volgende rechten uit te oefenen, conform de bepalingen van de betreffende wetgeving:

 1. Recht op intrekking van uw toestemming tot verwerking van persoonsgegevens, in de mate waarin u oorspronkelijk toestemming gegeven had voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 2. Recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten verbeteren, te wissen of beperkte verwerking ervan op te vragen.
 3. Recht om bezwaar te maken tegen verwerking voor direct marketing en/of verwerking op grond van de rechtmatige belangen als grondslag voor de verwerking (zoals onderzoek en ontwikkeling).
 4. Recht op de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u aan ons hebt doorgegeven.

U kunt alle bovengenoemde rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het hierboven vermelde adres (artikel 2) of via support@biker112.com.

 1. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.(bijv. in België: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).
 2. Recht op inzage – recht op rectificatie – recht op wissing

Indien je wenst jouw recht op inzage / rectificatie / wissing te gebruiken, zal Biker112hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag en enkel indien dit recht in uw hoofde bestaat. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: support@Biker112.com.Volgens de GDPR/AVG-naleving hebben we de gebruiker de mogelijkheid gegeven om zijn of haar account te verwijderen,zodat alle persoonlijke gegevens van de gebruiker definitief worden verwijderd. In het hoofdmenu van de Biker112 app kan de gebruiker zijn/haar account verwijderen. Via de button “profile” is er een optie "Account verwijderen" ( DELETE ACCOUNT). Zodra de gebruiker,na de doorverwijzing, op de knop 'Bevestigen' klikt, wordt er een API-oproep gedaan om alle persoonlijke gegevens van de gebruiker te verwijderen en wordt de gebruiker en zijn/ haar gegevens, uit de app verwijderd.Het profiel, inclusief profielfoto, foto bikes, contactgegevens, bloedgroep, emailadressen van gebruiker en alle gegevens van de emergency contacten, alles wordt verwijderduit onze data base.


Cookies?

Tijdens het gebruik van de applicatie kunnen zogenaamde “cookies” op uw de opslag worden geplaatst teneinde bepaalde keuzes van de terugkerende gebruiker te herinneren. Niet-functionele cookies helpen ons om jouw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren en om u eventueel meer relevante aanbieden te tonen.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze cookie-policy, beschikbaar op: www.Biker112.com (cookies)